Công văn 7189/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Số hiệu: 7189/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7189/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:ng ty CP Dược liệu Trung Ương 2
Đ/chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0302597576

Trả lời văn thư số 2480/DL2-TCKT ngày 04/7/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ tài liệu đính kèm có ký hợp đồng thuê 01 máy phân tích huyết học từ khách hàng nước ngoài (Zuellig Pharma Singapore) trong thời hạn 05 năm, chi phí thuê máy là 1.200 USD/năm. Sau đó, Công ty ký hợp đồng cho mượn máy (không thu tin) với Công ty CP Thiết bị Y Tế Nam Trung; theo thỏa thuận tại hợp đng máy móc được lắp đặt tại khoa huyết học của Bệnh viện Chợ Ry để bệnh viện sử dụng (giữa Công ty và Bệnh viện không có hp đồng cho thuê hoặc cho mượn máy). Do đó, khoản chi phí thuê máy từ nước ngoài và các phụ tùng thay thế khi máy bị hỏng không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc thuê máy bao gồm cả thuế GTGT khâu nhập khẩu của các thiết bị, linh kiện phụ tùng thay thế cho máy móc trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT
số 1;
- Lưu:
HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga