Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2016 xử lý vướng mắc về hàng hóa tái xuất
Số hiệu: 7147/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7147/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp GOLD STAR.
(Đ/c: Số 32 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0906/CTGS ngày 08/7/2016; công văn số 189/CV và công văn số 188/TNTX-XKD ngày 17/7/2016 của Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Gold Star, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đóng ghép chung container giữa hàng hóa tái xuất theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa xuất khẩu để xuất khẩu cho cùng một khách hàng nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 3 Điều 92 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/8/2014, công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 và công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 để thực hiện. Trường hợp thực hiện đóng ghép chung container hàng hóa xuất khẩu và tái xuất tại kho CFS thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 92 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

2. Về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị nông nghiệp tạm nhập - tái xuất:

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì nhóm máy móc, thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khu. Tuy nhiên, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là hàng hóa được tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam và tái xuất nguyên trạng ra nước ngoài, không tiêu thụ, sử dụng tại Việt Nam nên cơ quan hải quan không yêu cầu kiểm tra chất lượng. Trường hợp, Công ty thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa đã tạm nhập thì phải khai tờ khai hải quan mới và áp dụng đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 92. Giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và các dịch vụ thực hiện trong địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi tắt là kho CFS)
...

3. Giám sát các dịch vụ được thực hiện trong kho CFS

Các dịch vụ thực hiện trong kho CFS phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Trường hợp thực hiện việc đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ phải lập Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu (02 bản chính) theo mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Kết thúc việc đóng ghép, công chức hải quan giám sát xác nhận trên Danh mục trả cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB
Điều 92. Giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và các dịch vụ thực hiện trong địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi tắt là kho CFS)

1. Hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS

Trên cơ sở thông tin về lô hàng xuất khẩu do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển đến, Chi cục Hải quan quản lý kho CFS tiếp nhận lô hàng, kiểm tra đối chiếu thông tin về tờ khai trên Hệ thống để giám sát hàng hóa đưa vào kho CFS.

Trường hợp theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, công chức hải quan quản lý kho CFS thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản 11 Điều 29 Thông tư này.
...

3. Giám sát các dịch vụ được thực hiện trong kho CFS

Các dịch vụ thực hiện trong kho CFS phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Trường hợp thực hiện việc đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ phải lập Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu (02 bản chính) theo mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Kết thúc việc đóng ghép, công chức hải quan giám sát xác nhận trên Danh mục trả cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB