Công văn 71443/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới
Số hiệu: 71443/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71443/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Data Streams Asia
Địa chỉ: Phòng 1806, tầng 18, tòa tháp CMC phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0107514713.

Trả lời công văn s 0210/Data Streams Asia ngày 05/10/2016 của Công ty TNHH Data Streams Asia hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/13/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tại khoản 1a Điều 15 quy định về thuế suất ưu đãi:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tưng Chính phủ;

+ Tại khoản 1a Điều 16 quy định về miễn thuế, giảm thuế:

“Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% s thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đi với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”;

- Căn cứ khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 218/2013/NĐ-CP , Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tưng Chính phủ.

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, b sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Dự án đầu tư mới được thành lập trong Khu Công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo; thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch & Đầu tư để được hướng dẫn về việc có đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới được thành lập trong Khu Công nghệ thông tin tập trung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay không, trên cơ sở đó Công ty xác định mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn