Công văn 711/TLĐ báo cáo mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn trong các tập đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Số hiệu: 711/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Ngô Đức Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/TLĐ
V/v báo cáo mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn trong các tập đoàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
.

 

Thực hiện nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch TLĐ giao, Viện Công nhân – Công đoàn tiến hành nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn trong các tập đoàn. Để có thông tin về tập đoàn và hoạt động công đoàn trong các tập đoàn hiện nay, đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty thực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu Công đoàn thuộc các tập đoàn (tập đoàn Nhà nước, ngoài Nhà nước) nơi có tổ chức Công đoàn thực hiện báo cáo theo mẫu 2 đính kèm.

2. Có báo cáo của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc về mô hình tổ chức và hoạt động của các tập đoàn Nhà nước và ngoài Nhà nước, đồng thời có đề xuất, kiến nghị đối với mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn thuộc các tập đoàn (Báo cáo và thống kê của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành theo mẫu 1).

Báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc và báo cáo của Công đoàn các tập đoàn gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua Viện Công nhân – Công đoàn trước 15/6/2012 (kèm theo file dữ liệu báo cáo)

Địa chỉ liên hệ: Đ/c Trần Tố Hảo, Viện Công nhân – Công đoàn, 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39429082 DĐ: 0984908622

Email: tohao87@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Văn thư TLĐ;
- Viện CN-CĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Đức Tuấn

 

BÁO CÁO VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ

(Mẫu 2 dành cho Công đoàn thuộc các tập đoàn)

I. Những thông tin chung

1. Tên tập đoàn, tên công ty mẹ tập đoàn.

2. Loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân)

3. Địa chỉ trụ sở chính

4. Ngành nghề kinh doanh (theo đăng ký kinh doanh)

5. Ngành nghề kinh doanh chính

6. Mô hình tổ chức của tập đoàn (Bộ máy quản lý điều hành)

7. Số lượng công ty con (tập đoàn có vốn chi phối)

8. Số lượng công ty liên kết (tập đoàn không có vốn hoặc không có vốn chi phối)

9. Danh sách các tỉnh, thành phố mà tập đoàn có công ty con

II. Thông tin về lao động, việc làm

1. Tổng số lao động của tập đoàn.

2. Số lao động của công ty mẹ tập đoàn.

3. Lao động của các công ty con, công ty liên kết

4. Tỷ lệ lao động nam/nữ

5. Độ tuổi bình quân

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)

7. Tỷ lệ lao động có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên

8. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội

III. Thông tin về tiền lương, thu nhập

1. Lương thấp nhất của người lao động

2. Lương bình quân của người lao động

3. Thu nhập bình quân của người lao động (gồm các khoản lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp).

4. Số công ty con và công ty liên kết có thỏa ước lao động tập thể

IV. Cơ chế quản lý, điều hành trong tập đoàn

1. Các quyền của công ty mẹ với công ty con và công ty liên kết

2. Quyền của các công ty con, công ty liên kết

3. Nghĩa vụ của công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết

4. Nghĩa vụ của công ty con, công ty liên kết với công ty mẹ

5. Quan hệ giữa các công ty con và công ty liên kết với nhau

V. Quan hệ giữa Công đoàn Công ty mẹ tập đoàn với chuyên môn và cấp ủy Đảng cùng cấp

VI. Tổ chức và hoạt động công đoàn

1. Những thông tin chung

- Công đoàn công ty mẹ là công đoàn cấp nào: cấp cơ sở hay cấp trên cơ sở

- Công đoàn công ty mẹ tập đoàn trực thuộc ngành hay địa phương?

- Số công đoàn cơ sở trong tập đoàn

- Số công đoàn cơ sở trực thuộc:

Trong đó: + Công ty mẹ

+ Trực thuộc địa phương (LĐLĐ quận, huyện, tỉnh, thành phố)

- Tổng số đoàn viên Công đoàn của cả tập đoàn

Trong đó: + Đoàn viên thuộc công ty mẹ

+ Đoàn viên không thuộc công ty mẹ

- Số công ty con đã thành lập công đoàn cơ sở

- Số công ty con chưa thành lập công đoàn cơ sở

- Số công ty con có tổ chức Hội nghị người lao động

2. Mô hình tổ chức của Công đoàn tập đoàn

- Vẽ biểu diễn bằng sơ đồ về mối quan hệ chỉ đạo, điều hành giữa Công đoàn công ty mẹ, tập đoàn với công ty con?

- Phân tích và trình bày rõ mối liên hệ đó

- Ưu khuyết điểm của mô hình tổ chức hiện nay

- Đề xuất mô hình mới

3. Hoạt động của công đoàn công ty mẹ trong tập đoàn

- Thuận lợi

- Khó khăn

- Nguyên nhân

4. Những đề xuất, kiến nghị chung

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ… (CĐ NGÀNH)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BC-

…., ngày      tháng     năm 2012

 

BÁO CÁO VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ

(Mẫu 1: dành cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc)

I. Thông tin chung

1. Tổng số tập đoàn trực thuộc

Trong đó: + Tập đoàn nhà nước

+ Tập đoàn ngoài nhà nước

2. Tổng số lao động thuộc tập đoàn

Trong đó: + Tập đoàn nhà nước

+ Tập đoàn ngoài nhà nước

II. Thực trạng tổ chức của Công đoàn trong các tập đoàn hiện nay

1. Mô hình, cơ cấu tổ chức của Công đoàn thuộc tập đoàn Nhà nước

2. Mô hình, cơ cấu tổ chức của Công đoàn thuộc tập đoàn ngoài Nhà nước. (nêu rõ cơ cấu tổ chức, những bất cập của mô hình hiện nay, vấn đề cán bộ, quan hệ giữa công đoàn công ty mẹ tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết, quan hệ giữa các công ty con, công ty liên kết với nhau, quan hệ giữa Công đoàn công ty mẹ tập đoàn với chuyên môn và cấp ủy Đảng tập đoàn…)

III. Thực trạng hoạt động của Công đoàn trong các tập đoàn

1. Những ưu điểm và hạn chế, bất cập trong hoạt động công đoàn thuộc tập đoàn nhà nước.

2. Những ưu điểm và hạn chế, bất cập trong hoạt động công đoàn thuộc tập đoàn ngoài nhà nước

IV. Kiến nghị

1. Kiến nghị về mô hình tổ chức

2. Kiến nghị về tổ chức hoạt động

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.