Công văn 710/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu: 710/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của DNCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam.

(Đ/c: KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Qua theo dõi hoạt động thuê kho bên ngoài của DNCX là Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Công ty Brother), Tổng cục Hải quan nhận thấy một số kho của Công ty CP quản lý chuỗi cung ứng Jupiter (Công ty Jupiter) cho DNCX thuê theo hình thức trả tiền theo thực tế sử dụng, nếu kho không lưu giữ hàng hóa của Công ty Brother, Công ty Jupiter sẽ cho các công ty khác thuê là không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về điều kiện kho thuê bên ngoài để lưu giữ nguyên vật liệu, sản phẩm của DNCX, để đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa được lưu giữ bên ngoài DNCX, tránh việc gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công ty Brother và Công ty Jupiter có trách nhiệm đảm bảo điều kiện kho thuê phải có ranh giới địa lý xác định, có hệ thống hàng rào cứng bao quanh, ngăn cách với bên ngoài, hệ thống ca-mê-ra hoạt động đảm bảo đáp ứng hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với hàng hóa được đưa ra, đưa vào, lưu giữ tại kho; cơ quan hải quan được quyền tra cứu hình ảnh khi cần thiết.

2. Việc thuê kho bên ngoài để lưu giữ hàng hóa phải được xác lập bằng hợp đồng thuê kho theo đúng quy định của pháp luật về dân sự. Trong thời gian thuê kho theo quy định tại hợp đồng, chủ Công ty có kho cho thuê không được cho doanh nghiệp khác để hàng hóa trong phần diện tích kho đã được thuê. 

3. Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra Công ty có kho cho DNCX thuê phải đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa được gửi tại các kho thuê để kịp thời phát hiện các điều kiện giám sát kho thuê, hàng hóa đưa vào kho thuê không đúng quy định để xử lý (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty Brother biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành