Công văn 7083/VPCP-CN năm 2021 triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Số hiệu: 7083/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7083/VPCP-CN
V/v triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 6109/BC-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2021 và số 5736/BGTVT-CQLXD ngày 18 tháng 6 năm 2021), của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (các văn bản số 11341/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 và số 7853/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021), của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) (văn bản số 177/BC-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2021); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5137/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 8 năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 8904/BTC-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021), Bộ Xây dựng (văn bản số 2668/BXD-GĐ ngày 14 tháng 7 năm 2021), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3935/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 7 năm 2021) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 5259/NHNN-TD ngày 20 tháng 7 năm 2021) về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước của Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1) báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hỗ trợ vốn xây dựng tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

2. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư các các công trình thuộc Dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước của Công an cửa khẩu, Công an địa phương, Hải quan, Kiểm dịch y tế, Cảng vụ hàng không...) theo quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các công trình.

3. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp bình n thị trường, cập nhật và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định.

4. Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình; Phối hp với các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mc đ đy nhanh tiến độ của Dự án; Tổng hp chung tình hình triển khai toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kiến nghị tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ (nếu cần), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

- Khẩn trương thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6426/VPCP-CN ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, PL;

- Lưu: VT, CN (2) LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục