Công văn 7034/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với phổi nhân tạo nhập khẩu
Số hiệu: 7034/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7034/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với phổi nhân tạo nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh
(22 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 2803CV/AIT ngày 4/4/2012 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phổi nhân tạo (Oxygenator) nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 24 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ khoản 24 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 11/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; thì:

Trường hợp công ty nhập khẩu mặt hàng phổi nhân tạo (Oxygenator) bao gồm cả linh kiện phụ như dây dẫn, đầu nối, các loại canuyn và ống thông chuyên dụng lắp ráp thành một bộ phổi nhân tạo để thay thế bộ phổi của cơ thể con người thì mặt hàng này không phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Về thủ tục kê khai, phân loại, tíh thuế khâu nhập khẩu đối với mặt hàng phổi nhân tạo (Oxygenator) và linh kiện phụ như dây dẫn, đầu nối, các loại canuyn và ống thông chuyên dụng lắp ráp thành một bộ phổi nhân tạo để thay thế bộ phổi của cơ thể con người đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, TCHQ, TCT;
- Lưu: VT(2), CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi