Công văn 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2014 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Số hiệu: 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Phạm Quang Vinh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT
V/v công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Quản lý đường bộ II

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tchức thuộc hệ thng hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 3220/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ công văn số 229/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 15/01/2014 của Tổng cục ĐBVN về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các Cục Quản lý đường bộ;

Căn cứ biên bản kiểm tra ngày 6/10/2014 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Quản lý đường bộ II về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cục Quản lý đường bộ II;

Căn cứ biên bản số 02/BB-CQLĐBII ngày 10/12/2014 của Cục Quản lý đường bộ II về việc họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng năm 2014;

Căn cứ quyết định số 3179/QĐ-CQLĐBII ngày 12/12/2014 của Cục Quản lý đường bộ II về việc ban hành Bộ tài liệu nội bộ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan Cục Quản lý đường bII;

Căn cứ tờ trình số 3180/TTr-CQLĐBII ngày 12/12/2014 của Cục Quản lý đường bộ II về việc đề nghị thẩm định Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Cơ quan Cục Quản lý đường bộ II,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Cục Quản lý đường bộ II công bố áp dụng Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 ca Cơ quan Cục Quản lý đưng bII, gồm:

- Danh mục tài liệu chung: Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng Cục QLĐB II; Mục tiêu chất lượng Cục QLĐB II; 6 quy trình bắt buộc (gồm: Quy trình Kiểm soát tài liệu, Quy trình Kiểm soát lưu trữ hồ sơ, Quy trình hành động khắc phục, Quy trình hành động phòng ngừa) và 2 quy trình của lãnh đạo Cục (Quy trình xem xét Hệ thống QLCL của lãnh đạo Cục, Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo).

- Danh mục tài liệu nội bộ gồm các quy trình tác nghiệp chuyên môn và xử lý công việc: 28 quy trình (có danh mục tài liệu kèm theo).

2. Trong thời gian công bố áp dụng (3 tháng đến 6 tháng), Cục Quản lý đường bộ II tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hp.

3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý đường bộ II. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Quản lý đường bộ II công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .

 


Nơi nhận:
- Như trên
-
Tng cục trưởng (để b/c);
-
Các Vụ: TCCB; PC-TT
-
Lưu VT; KHCN, MT&HTQT.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh

 

DANH MỤC

CÁC TÀI LIỆU NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 CƠ QUAN CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
(Kèm theo công văn số:
7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 31/12/2014 của Tng cục Đường bộ Việt Nam)

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

I

Phần tài liệu chung

 

1

Sổ tay chất lượng

STCL

2

Chính sách chất lượng Cục Quản lý đường bộ II

CSCL

3

Mục tiêu cht lượng Cục Quản lý đường bộ II

MTCL

4

Quy trình Kim soát tài liệu

QT-KSTL

5

Quy trình Kim soát lưu trữ h

QT-KSHS

6

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-ĐGNB

7

Quy trình kim soát sản phm không phù hợp

QT-KSKPH

8

Quy trình hành động khc phục

QT-HĐKP

9

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-HĐPN

II

Phần tài liệu của các phòng đội Cơ quan

 

1

Quy trình tiếp nhận, xử lý và qun lý văn bản đến

QT-VBĐEN

2

Quy trình quản lý văn bản đi và con du

QT-VBĐI

3

Quy trình quản lý bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị văn phòng

QT-TBVP

4

Quy trình báo cáo tổng hợp

QT-BCTH

5

Quy trình kim soát và lưu trữ h sơ hoàn thành công trình

QT-HSHC

6

Quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng

QT-QLĐT

7

Quy trình quản lý tuyn dụng

QT-QLTD

8

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

QT-BNCB

9

Quy trình thanh quyết toán nguồn vốn sửa chữa đường bộ và nguồn vốn khác

QT-TQTV

10

Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí hoạt động cơ quan Cục

QT-TTNB

11

Quy trình quản lý tài sản cố định

QT-TSCĐ

12

Quy trình quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành

QT-KHKT-01

13

Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hp đồng

QT-KHKT-02

14

Quy trình Xây dựng kế hoạch bảo trì

QT-KHKT-03

15

Quy trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

QT-TĐ-02

16

Quy trình thẩm đnh trình phê duyệt hồ sơ dự án

QT-TĐ-01

17

Quy trình cp giy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khgiới hạn, xe bánh xích tự hành trên đường b

QT-CPXE

18

Quy trình thng kê, báo cáo tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông

QT-BCTNGT

19

Quy trình cấp ấn phm, ấn chỉ vận tải

QT-CAPAC

20

Quy trình cp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

QT-CPTC

21

Quy trình khc phục hậu quả bão lụt đảm bảo giao thông bước 1 trong ngành đường bộ

QT-ĐBGTB1

22

Quy trình tiếp nhận công trình vào khai thác, sử dụng và nghiệm thu hết bảo hành từ chủ đầu tư ngoài Cục QLĐBII

- QT-TN, NTBH

23

Quy trình quản lý thi công công trình xây dựng đường b

QT-QLTC

24

Quy trình tchức ứng dụng khoa học và công nghệ trong đường bộ

QT-UDKH

25

Quy trình Quản lý công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

QT-QLBDTXĐB

26

Quy trình Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

QT-TTr và XPVPHC

27

Quy trình giải quyết t cáo

QT-GQTC

28

Quy trình Xử lý đơn thư khiếu nại

QT-GPKN

III

Tài liệu của Lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II

 

1

Quy trình xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Lãnh đo Cc

QT-XXLĐ

2

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo.

QT-KNTC