Công văn 7031/TCHQ-TXNK năm 2016 về phản hồi kết quả phân tích phân loại
Số hiệu: 7031/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7031/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hưng Tiến.
(Đ/c: Số 65, Tổ 13, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 02/7 CV/HT ngày 05/07/2016 của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hưng Tiến về việc phản hồi kết quả phân tích phân loại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 39.20 ban hành kèm theo Công văn số 11369/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2015 của Tổng cục Hải quan thì:

“Nhóm này bao gồm các tm, phiến, màng, lá và dải từ plastic (chúng chưa được gia cố, gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác), trừ những loại thuộc nhóm 39.18 hoặc 39.19”;

“Nhóm này không bao gồm các sản phẩm, mà các sản phẩm này đã được gia cố, gắn lớp mặt, b trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu không phải plastic (nhóm 39.21)”.

Do mặt hàng là “Màng plastic từ polypropylen (chiếm 90% khối lượng) không xốp, không tự dính, chưa được in hình hay đục l, chưa được gia c, chưa gắn lớp mặt, chưa được btrợ hoặc kết hợp với vật liệu tương tự khác, một mặt đã được tráng phủ lớp copolyme vinyl acetate”lớp copolyme vinyl acetate không phải là vật liệu khác plastic nên không bị loại trừ theo Chú giải nêu trên.

Vì vậy, mặt hàng không thuộc nhóm 39.21 mà thuộc nhóm 39.20 “Tấm, phiên, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lp mặt, chưa được b trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hưng Tiến được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh