Công văn 7000/NHNN-PC năm 2017 về cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông
Số hiệu: 7000/NHNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7000/NHNN-PC
V/v cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là “Giấy biên nhận thế chấp”) như sau:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng nhận thế chấp) có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp khi nhận thế chấp phương tiện giao thông theo hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do tổ chức tín dụng nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

2. Giấy biên nhận thế chấp phải bao gồm ít nhất các nội dung sau:

a) Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp;

b) Số Giấy biên nhận thế chấp;

c) Tên, địa chcủa tổ chức tín dụng nhận thế chấp;

d) Tên của bên thế chấp; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân;

đ) Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông;

e) Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp;

g) Ln cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

3. Tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.

5. Về cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp

Trường hợp hư hỏng Giấy biên nhận thế chấp hoặc cần thay đổi thông tin trên Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giy biên nhận thế chấp đã cấp; tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

6. Về cấp lại Giấy biên nhận thế chấp

a) Trường hợp tổ chức tín dụng nhận thế chấp và bên thế chấp có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp; tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm cấp lại một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

b) Trong trường hợp mất Giấy biên nhận thế chấp, để được cấp lại Giấy biên nhận thế chấp, bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp; Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo. Tổ chc tín dụng nhận thế chấp cấp lại một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chp theo hướng dẫn tại khoản 2, 3, 4 văn bản này.

7. Về việc cấp Giấy biên nhận thế chấp đối với các trường hợp thế chấp trước ngày 01 tháng 09 năm 2017

a) Đối với các phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng trước ngày 01 tháng 09 năm 2017, trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 31/08/2017, tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo cho bên thế chấp về việc tổ chức tín dụng nhận thế chấp cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

b) Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một (01) bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp theo hướng dẫn tại văn bản này.

c) Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng nhận thế chấp về việc tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 01 tháng 09 năm 2017 không có giá trị kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

8. Tổ chức tín dụng nhận thế chấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện cấp Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong toàn hệ thống theo đúng hướng dẫn tại văn bản này. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong quá trình trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp Giấy biên nhận thế chấp khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, tổ chức tín dụng nhận thế chấp phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ CSTT, Vụ TDCNKT, CQTTGSNH;
- Lưu: VP, PC (2).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến