Công văn 6875/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Lào
Số hiệu: 6875/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6875/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục NK gỗ từ Lào

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 626/HQTTH-NV ngày 30/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Lào về Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với đề nghị xác minh thông tin từ phía bạn Lào đối với nội dung tại Chỉ thị số 15/TTg ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6874/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2016 trao đổi với Bộ Công Thương để xác minh theo đúng chức năng, thm quyền. Đồng thời có kiến nghị Bộ Công Thương xem xét trình Chính phủ ban hành chính sách quản lý phù hợp đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Lào.

Trong thời gian chờ thông tin xác minh, đề nghị Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện thủ tục đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Lào như sau:

1. Về chính sách quản lý nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Lào: Thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định về tạm ngng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia và các văn bản pháp luật hiện hành khác liên quan.

2. Về thủ tục nhập khẩu: Thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tưng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh