Công văn 6854/BTC-TCHQ về nhận hàng viện trợ nhân đạo thiết bị đã qua sử dụng
Số hiệu: 6854/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6854/BTC-TCHQ
V/v nhận hàng viện trợ nhân đạo thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Y tế.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1572/UBND-VX ngày 11/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận viện trợ miễn thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài “Danh mục cụ thể các chủng loại hàng hóa, trang thiết bị có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của Việt Nam trong từng thời kỳ, do Thủ trưởng các Bộ, ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ”.

Trường hợp lô hàng xe lăn, dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ y tế đã qua sử dụng (còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) dành cho người khuyết tật do Bà Vreni Zollinger vận động các nhà hảo tâm của Thụy Sỹ viện trợ nhân đạo cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi phải được Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục cụ thể các chủng loại hàng hóa trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận.

Trên cơ sở phê duyệt Danh mục hàng hóa viện trợ của Thủ tướng Chính phủ và phê duyệt khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Nghị định 93/2009/NĐ-CP, tờ khai xác nhận hàng viện trợ theo quy định tại Thông tư 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với hàng viện trợ nhân đạo.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục QLN & TCĐN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn