Công văn 6847/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu: 6847/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6847/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 12668/UBND-VP ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện việc lập, trình thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 155/TTg-CN ngày 04 tháng 02 năm 2021. Trên cơ sở đó, tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo sau khi Đồ án quy hoạch nói trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- PTTg Lê Văn Thành (để h/c)
- Các Bộ: VHTTDL, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTDT,
các Vụ: TH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(03),đd
t.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp