Công văn 6837/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý tiền chậm nộp thuế
Số hiệu: 6837/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6837/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC.
(455-457 Trn Hưng Đạo, P. Cu Kho, Q. 01, Tp. HCM)

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2034/VPCP-KTTH ngày 28/03/2016 về việc xử lý tiền chậm nộp thuế của Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC;

Căn cứ đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 13538/BCT-TC ngày 31/12/2015; công văn số 338/BMC ngày 16/12/2015, số 93/BMC ngày 05/5/2016 của Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC; Tng cục Hải quan thông báo:

Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC được xóa số tiền chậm nộp: 2.510.063.521 đồng (thuộc Thông báo số 984/TB-HQVG ngày 04/12/2014). Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý không thu số tiền chậm nộp nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đan vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
-
Lưu: VT, TXNK(04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái