Công văn 6802/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu
Số hiệu: 6802/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6802/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Sáng Tạo Công Nghiệp
Địa chỉ:A 10, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Q.12
số thuế: 0302430859

Trả lời văn bản số 02/2016/STCN- CT ngày 22/6/2016 của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”.

+ Tại Khoản 3 Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

…”.

+ Tại Khoản 2 Điều 12 quy định tỷ lệ % để tính Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên doanh thu đối với ngành dịch vụ là 5%;

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ (%) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ là 5%;

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm tủ điện, sau khi sản phẩm đã được sản xuất xong dự kiến thuê một Công ty nước ngoài kiểm định chất lượng cho sản phẩm (sản phẩm được tiêu thụ tại Việt Nam) thì Công ty nước ngoài thuộc đi tượng áp dụng thuế nhà thu không phân biệt việc kiểm định được thực hiện tại Việt Nam hay nước ngoài. Thuế nhà thu do Công ty tính, khấu trừ, kê khai nộp thay vào ngân sách nhà nước trước khi thanh toán cho Công ty nước ngoài cụ thể như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu (5%)

 

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (5%)

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT
1;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga