Công văn 6776/BKHĐT-KTNN năm 2017 về xác định nội dung, mức chi hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6776/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6776/BKHĐT-KTNN
V/v Xác định nội dung, mức chi các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi luông, thxã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Văn bản số 6438/VPCP-KTTH, ngày 21/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 14/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp với các Bộ Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để xác định cụ thể từng nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố sạt lở Công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:

1. Kết quả rà soát các nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên:

1.1. Nội dung báo cáo chi tiết các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Văn bản số 181/BC-UBND ngày 11/7/2017):

Dự toán hạng mục xử lý khắc phục sự cố công trình: 252.557.391.504 đồng. Trong đó:

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

+ Chi phí xây dựng:

* Phần việc xử lý sự cố cấp bách:

* Phần việc xử lý ổn định lâu dài:

+ Chi phí quản lý dự án:

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

+ Chi phí khác:

+ Chi phí dự phòng (phần việc xử lý ổn định lâu dài);

1.662.000.000 đồng;

220.276.439.185 đồng;

135.128.234.285 đồng;

85.148.204.900 đồng;

3.217.506.765 đồng;

8.365.791.277 đồng;

8.525.583.677 đồng;

10.511.870.600 đồng.

Việc phê duyệt điều chỉnh dự án của UBND tỉnh Điện Biên đảm bảo theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (về điều chỉnh dự án); Điều 7, Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ (điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình) và tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016; đng thời, đảm bảo cho việc quyết toán hoàn thành các nội dung đầu tư của dự án đã được triển khai.

1.2. Ý kiến của Bộ Xây dựng:

- Tại văn bản s1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên được triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay theo Lệnh khn cấp quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về khắc phục sự cố theo lệnh khẩn cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên được phép quyết định phê duyệt các dự án đầu tư khắc phục sự c trên.

1.3. Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thống nhất với các nội dung chi và mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

1.4. Ý kiến của Bộ Tài chính:

- Về các nội dung chi và mức chi: Bộ Tài chính không có ý kiến;

- Về nguồn vốn khắc phục sự cố: Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 5366/BTC-ĐT ngày 25/4/2017; trong đó:

+ Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017: 50 tỷ đồng;

+ Từ vốn còn dư sau quyết toán của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh và vốn dự phòng của dự án: 94.473 triệu đồng (gồm vốn còn dư sau quyết toán là 36.832 triệu đồng và vốn dự phòng còn lại của dự án là 57.641 triệu đồng);

+ Số vốn còn lại tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

2. Ý kiến và đề xuất phương án xử lý vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Ý kiến tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố công trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục s c công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh; và Tỉnh Điện Biên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tính đúng, tính đủ khi thực hiện các dự án khắc phục sự cố trước Chính phủ về các quyết định của mình.

b) Đề xuất phương án xử lý vn khắc phục sự cố công trình:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến:

- Thống nhất với đề xuất nguồn vốn khắc phục sự cố của Bộ Tài chính:

+ Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017: 50.000 triệu đồng;

+ Từ vốn dự phòng còn lại của Dự án di dân: 57.641 triệu đồng.

+ Từ vốn kết dư sau quyết toán Dự án di dân, tái định cư 36.832 triệu đồng (Tỉnh sử dụng số vốn này sau khi hoàn thành thanh quyết toán dự án).

- Số vốn còn lại sẽ cân đối, bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương khi có điều kiện về nguồn vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Bi
ên;
- Các Bộ NN&PTNT, TC, XD;
- Các Vụ: TH, ĐP&LT, GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Vụ KTNN. NGH10.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Điều 14. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở

1. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 được quy định cụ thể như sau:

a) Chủ đầu tư phải có phương án giải trình, chứng minh hiệu quả bổ sung do việc điều chỉnh dự án mang lại gồm: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sản xuất, kinh doanh, dự án có yêu cầu thu hồi vốn; hiệu quả trong giai đoạn xây dựng, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án không có yêu cầu thu hồi vốn;

b) Điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí địa điểm xây dựng, hướng tuyến, quy mô, công năng sử dụng các công trình thuộc dự án;

c) Việc điều chỉnh dự án do yếu tố trượt giá xây dựng được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng. Người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm). Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải được thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

3. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

4. Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt gồm cả chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá xây dựng sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

5. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này làm tăng, giảm quy mô (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh.

Xem nội dung VB