Công văn 677/UBDT-DTTS hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2016 do Ủy ban dân tộc ban hành
Số hiệu: 677/UBDT-DTTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Thị Tư
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân tộc, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/UBDT-DTTS
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

Ban Dân tộc các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum.

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch (Quyết định số 138/QĐ-UBDT ngày 30/3/2016) và hướng dẫn các địa phương (Công văn số 216/UBDT-DTTS ngày 17/3/2016) triển khai thực hiện Đề án năm 2016, trong đó có hoạt động khảo sát xây dựng thực hiện Mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.

Căn cứ kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số do Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc tiến hành cho thấy các chỉ tiêu điều tra, thu thập đã phản ánh tương đối toàn diện về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, trong đó có các chỉ tiêu liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBDT ngày 08/7/2016 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016, trong đó sẽ không tổ chức nội dung khảo sát, thu thập thông tin tại 15 tỉnh thực hiện Mô hình điểm.

Để thống nhất triển khai thực hiện, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Điều chỉnh, không thực hiện nội dung khảo sát theo hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án năm 2016 và Công văn số 216/UBDT-DTTS ngày 17/3/2016 của Ủy ban Dân tộc. Sử dụng kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số và số liệu thống kê về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện Mô hình điểm năm 2016.

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 216/UBDT-DTTS ngày 17/3/2016 của Ủy ban Dân tộc. Vận dụng Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các văn bản về tài chính khác có liên quan để lập dự toán chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch.

3. Ban Dân tộc các tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển sử dụng số kinh phí đã bố trí cho hoạt động khảo sát trong dự toán để thực hiện các hoạt động khác của Mô hình phù hợp với điều kiện và tình hình của địa phương.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ động và sớm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc qua Vụ Dân tộc thiểu số, điện thoại liên hệ: 04.37349892, Email: vudantocthieuso@cema.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Hà Hùng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP;
- Vụ Địa phương I, II, III;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (02).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Nguyễn Thị Tư