Công văn 6762/BTC-KHTC thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn
Số hiệu: 6762/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6762/BTC-KHTC
V/v thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế.

 

Trả lời Công văn số 741/TCHQ-TVQT ngày 20/02/2012 của Tổng cục Hải quan và Công văn số 698/TCT-TVQT ngày 02/3/2012 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng các chính sách cùng loại:

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Điều 1 quy định “về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, Điều 3 quy định “Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó”. Do đó:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP , đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

- Đối với các loại phụ cấp quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 11/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhưng không quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt… thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

2. Về việc áp dụng chế độ phụ cấp thu hút:

Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (Khoản 5 Điều 6, Khoản 1 Điều 12) và Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút (Điểm b Khoản 1 Mục II, Khoản 1 Mục IV): Thời gian hưởng phụ cấp thu hút được xác định trong khung thời gian từ 3 năm đến 5 năm. Chế độ phụ cấp thu hút được tính hưởng kể từ ngày 01/10/2004.

Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (Khoản 2 Điều 4) và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (Điểm a Khoản 3 Điều 3, Khoản 2 Điều 11): Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Chế độ phụ cấp thu hút được tính hưởng kể từ ngày 01/3/2011. Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011.

Để đảm bảo việc áp dụng, chi trả chế độ phụ cấp thu hút theo quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Trường hợp từ trước đến nay vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đến tháng 3/2011 đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 05 năm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì không được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP .

- Trường hợp từ trước đến nay vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đến tháng 3/2011 đã hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhưng chưa đủ 05 năm thì được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (từ tháng 3/2011) cho đến khi đủ 05 năm theo quy định.

3. Về việc chi trả, truy thu trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác chưa đủ thời gian theo quy định:

Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC quy định cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 03 năm trở lên đối với nữ và đủ 05 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; nhưng không quy định về truy thu trợ cấp lần đầu đã chi trả đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác chưa đủ thời gian theo quy định. Như vậy, chưa có căn cứ truy thu trợ cấp lần đầu đã lĩnh.

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: Đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện chi trả phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong phạm vi nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động đã được giao hàng năm theo cơ chế quản lý tài chính được phê duyệt tại Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh