Công văn 6739/VPCP-NN năm 2021 ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Số hiệu: 6739/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6739/VPCP-NN
V/v ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong thời gian qua, các tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (văn bản số 1327/PTM-PC ngày 23 tháng 8 năm 2021); Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (văn bản đề ngày 17 tháng 8 năm 2021); Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (văn bản số 15/2021/VAMM ngày 11 tháng 8 năm 2021); Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (văn bản số 081201/2021/VAMA ngày 12 tháng 8 năm 2021); Hiệp hội Dệt May Việt Nam (văn bản số 143/2021/VITAS-CS ngày 13 tháng 8 năm 2021); Hiệp hội Kẹo cao su quốc tế (văn bản đề ngày 23 tháng 8 năm 2021), đã có văn bản góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan làm việc, trao đổi với các Hiệp hội này về các kiến nghị liên quan đến nội dung của Dự thảo Nghị định.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong tình hình hiện nay và thời gian tới đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế đất nước nói chung.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Bộ CT
, TC, KH&ĐT, GTVT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, CN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.