Công văn 6738/VPCP-KTTH năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Số hiệu: 6738/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6738/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB và giảm LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 189/2021/CV-THACO ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) kiến nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (bản chụp kèm theo). Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xử lý đề xuất nêu trên của THACO trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 5586/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 8 năm 2021 và số 2466/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của TTgCP về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 1447/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân