Công văn 6615/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum
Số hiệu: 6615/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6615/VPCP-NN
V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4713/BCT-CN ngày 05 tháng 8 năm 2021 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000 - 2010 của VINAPACO, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2016, trong đó phê duyệt phương án chuyển đổi mục tiêu kinh doanh rừng thông thuộc Dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000 - 2010 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, do đó đây thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu, xử lý vướng mắc của Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTgCP Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TC, KHĐT, NNPTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, NN (2). Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.