Công văn 6608/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 6608/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6608/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.

Về đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 4435/DKVN-Đ&NLTT ngày 04 tháng 8 năm 2021) về báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định Tổ công tác liên ngành về xử lý đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, XD;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2)
Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.