Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 6607/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6607/VPCP-CN
V/v giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7928/BGTVT-ĐTCT ngày 04 tháng 8 năm 2021), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5512/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021), Tài chính (văn bản số 9451/BTC-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 2931/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 8 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 3204/BXD-HĐXD ngày 12 tháng 8 năm 2021) về việc giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm khả thi, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN,
các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, QHĐP, TH;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.