Công văn 6553/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu: 6553/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6553/VPCP-NN
V/v dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4204/BTNMT-VCLCS ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc giải trình, tiếp thu các ý kiến của Bộ, ngành đối với dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ không quy định nhiệm vụ “Nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng đề xuất thành lập Bộ Môi trường để tập trung, thống nhất quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ môi trường và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế”; tiếp tục rà soát nội dung dự thảo Chiến lược để đảm bảo thống nhất với nội dung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NV, CT, NNPTNT, YT, XD, GTVT,
KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, KGVX, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.