Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An
Số hiệu: 6365/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hiệu lực: 11/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6365/VPCP-CN
V/v chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3298/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 7619/UBND-KTTC ngày 30 tháng 7 năm 2021) về việc chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc như đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại các văn bản nêu trên.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3298/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021 để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể toàn khu vực liên quan đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (3b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.