Công văn 6345/VPCP-KGVX năm 2021 về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang
Số hiệu: 6345/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6345/VPCP-KGVX
V/v Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 173/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2021, ý kiến các Bộ: Quốc phòng (Công văn sổ 2397/BQP-TM ngày 15 tháng 7 năm 2021), Công an (Công văn số 2359/BCA-ANĐN-m ngày 16 tháng 7 năm 2021). Giao thông vận tải (Công văn số 7004/BGTVT-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2021), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 2564/BTTTT-THH ngày 14 tháng 7 năm 2021), Y tế (Công văn số 5853/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021), Ngoại giao (Công văn số 2740/BNG-LS ngày 23 tháng 7 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số 1047/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2021), về việc triển khai Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Chính trị đã có chủ trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắc xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang (Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021). Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản nêu trên về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quc.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị liên quan, có văn bản lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho nhân dân Phú Quổc, các Hiệp hội, các Doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp; bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an ninh, an dân, trật tự an toàn xã hội và hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19; ưu tiên phân bổ vắc xin để kịp thời tổ chức tiêm cho nhân dân đang sống và lao động tại thành phố Phú Quốc, phù hợp với Kế hoạch và thời điểm thực hiện.

4. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thm quyền được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Kế hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

 các Vụ: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, CN, PL;
- Lưu: VT, KGVX(03),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp