Công văn 6342/BTC-CST thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg
Số hiệu: 6342/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6342/BTC-CST
V/v: triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 02/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tại khoản 5 Chỉ thị số 07/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động của việc thay đổi chính sách ưu đãi thuế, tài chính đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN, tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài chính đối với KKT, KCN, CCN; trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN theo hướng đảm bảo ưu đãi hợp lý, tạo sự hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, dự án sản xuất trong KKT, KCN, CCN, hạn chế tối đa việc bố trí các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các KKT, KCN, CCN; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2012”.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ có tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến các KKT (khu kinh tế, bao gồm cả khu kinh tế cửa khẩu), KCN, CCN (văn bản do Bộ nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành và văn bản do Bộ ban hành theo thẩm quyền); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo chi tiết trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động của các KKT, KCN, CCN theo các nội dung cơ bản như sau:

1. Tình hình hoạt động của các KKT, KCN, CCN từ khi thành lập đến nay.

2. Số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong khu, tỷ lệ lấp đầy của các KKT, KCN, CCN, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu.

3. Đánh giá thế mạnh của các KKT, KCN, CCN về kinh tế, chính trị, địa lý, an ninh quốc phòng…

4. Các chính sách ưu đãi thuế, tài chính đã được thực hiện trong thời gian qua đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN (bao gồm chính sách ưu đãi chung, chính sách ưu đãi riêng của từng khu và cả việc thay đổi của chính sách), kết quả thực hiện, sự phù hợp và không còn phù hợp của các chính sách này.

5. Đánh giá về công tác thu thuế và các khoản thu khác thời gian qua (số thu và mức đóng góp cho tỉnh, cho đầu tư của các KKT, KCN, CCN).

6. Đánh giá công tác của cơ quan tài chính, kho bạc, thuế, hải quan và sự phối hợp của các cơ quan này với các cơ quan chức năng khác trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực công tác (như thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tài chính, cấp ngân sách, chống gian lận thương mại, buôn lậu…)

7. Đề xuất điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN, bao gồm cả việc quản lý của các cơ quan thu thuế, theo hướng đảm bảo ưu đãi hợp lý, tạo sự hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, dự án sản xuất trong KKT, KCN, CCN, hạn chế tối đa việc bố trí các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các KKT, KCN, CCN (bao gồm cả kiến nghị những chính sách ưu đãi ưu tiên theo ngành nghề thế mạnh của khu hoặc theo khu vực địa lý… nếu có).

Báo cáo tổng kết, đánh giá và đề xuất điều chỉnh chính sách có liên quan của quý cơ quan đề nghị có số liệu minh họa cụ thể (theo từng lĩnh vực, từng năm) và xin được gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2012.

Rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan để việc xây dựng chính sách của Bộ Tài chính được phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và mục tiêu phát triển của các KKT, KCN, CCN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Website BTC (để XYK các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan)
- TCT, TCHQ (để TK, ĐG);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai