Công văn 634/TTg-KTN năm 2012 về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
Số hiệu: 634/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/TTg-KTN
V/v Dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1535/BCT-CNNg ngày 29 tháng 02 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4809/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1934/BKHĐT-KTCN ngày 26 tháng 3 năm 2012), Khoa học và Công nghệ (công văn số 627/BKHCN-CNN ngày 19 tháng 3 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 1797/BGTVT-KHCN ngày 15 tháng 3 năm 2012); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 736/NHPT-TĐ ngày 16 tháng 3 năm 2012) về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải làm chủ đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

2. Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn chỉnh Dự án đầu tư nêu trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và có phương án tài chính để bảo đảm các điều kiện vay vốn đối với dự án theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP Ô tô Trường Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Khanh.18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải