Công văn 6308/VPCP-QHĐP năm 2021 triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Số hiệu: 6308/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6308/VPCP-QHĐP
V/v triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước tại Báo cáo số 5466/BC-HĐTĐNN ngày 18 tháng 8 năm 2021 về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) và kiến nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp ngày 08 tháng 9 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bố trí họp nghe các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể đối với các ý kiến còn khác nhau về hồ sơ trình phê duyệt Chương trình và mời Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì cuộc họp. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc họp.

2. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Dân tộc làm việc với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ quan liên quan để nghiên cứu, thống nhất phương án xử lý đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau về hồ sơ trình phê duyệt Chương trình, đề xuất cụ thể tại cuộc họp bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật hiện hành; đặc biệt về các nội dung liên quan đến nguồn vốn trong nước, vốn ODA, nguyên tắc phân bổ ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và nội dung chi tiết của các Dự án, Tiểu dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo chung cho các Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp địa phương theo quy định tại các Nghị quyết số 24/2021/QH15 và số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTgTTCP Phạm Bình Minh;
- PTTgCP Lê Minh Khái;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Cao Huy, Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Sỹ Hiệp;

các Vụ: KGVX, NN, KTTH, CN, QHQT, PL, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.T
ùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.