Công văn 6296/BKHĐT-PTDN năm 2021 hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6296/BKHĐT-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6296/BKHĐT-PTDN
V/v hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định các nội dung thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Để triển khai thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định trên Cổng thông tin doanh nghiệp (http://www.business.gov.vn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc phạm vi quản lý thực hiện đăng ký tài khoản công bố thông tin tại Cổng thông tin doanh nghiệp theo các bước tại Phụ lục 1 kèm theo.

2. Xây dựng, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý theo mẫu biểu tại Phụ lục 2 kèm theo để gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi trước ngày 30/9/2021.

3. Đôn đốc, giám sát doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP .

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp - Điện thoại: Chị Quỳnh Nga - 08044932/0915546499; Anh Đức Anh - 08043507/0353777766) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, DNNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Đoàn

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Công văn số 6296/BKHĐT-PTDN ngày 18/09/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Đối tượng đăng ký tài khoản và thực hiện CBTT

Doanh nghiệp nhà nước bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện đăng ký và thiết lập tài khoản CBTT

a. Bước 1: Đăng ký tài khoản

- Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ: https://business.gov.vn

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản

+ Họ tên: (tên đầy đủ của doanh nghiệp)

+ Địa chỉ email: (địa chỉ email của doanh nghiệp)

+ Tên đăng nhập: (mã số doanh nghiệp)

+ Mật khẩu:

- Sau khi doanh nghiệp hoàn thành các bước đăng ký tài khoản, Ban quản trị sẽ gửi thư xác nhận đăng ký tài khoản qua địa chỉ email đã đăng ký.

- Doanh nghiệp xác nhận đăng ký tài khoản qua địa chỉ email.

b. Bước 2: Nâng cấp tài khoản

- Sau khi hoàn thành các bước đăng ký tài khoản nêu trên, doanh nghiệp thực hiện nâng cấp tài khoản từ tài khoản thông thường thành tài khoản doanh nghiệp nhà nước.

- Doanh nghiệp lựa chọn đối tượng người dùng là “doanh nghiệp nhà nước” và thực hiện các thao tác để điền đầy đủ các thông tin ở mục “Thông tin doanh nghiệp” và “Hồ sơ năng lực”; sau đó ấn nút “Hoàn thành”.

+ Sau khi các thông tin về mã số doanh nghiệp, số CMND/CCCD và ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật do doanh nghiệp đăng nhập được xác thực với thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp, các nội dung đăng ký nâng cấp tài khoản của doanh nghiệp sẽ được gửi đến Ban quản trị để phê duyệt nâng cấp tài khoản.

c. Bước 3: Đăng tải báo cáo công bố thông tin

- Sau khi được cấp tài khoản, doanh nghiệp thực hiện cập nhật và bảo quản tài khoản CBTT theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 22 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP .

- Đến thời hạn thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP , doanh nghiệp lựa chọn loại báo cáo cần đăng tải, điền đầy đủ các thông tin của báo cáo tại các biểu mẫu điện tử trên Cổng thông tin doanh nghiệp; đính kèm bản mềm báo cáo (định dạng file là PDF, Word, Exel) và ấn nút “Đăng tải”.

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Công văn số 6296/BKHĐT-PTDN ngày 18/09/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: …………………………………………………

2. Danh sách doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý:

TT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp (TNHH /CTCP)

Tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến 30/9/2021

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ email đăng ký tài khoản CBTT

Họ tên và điện thoại của người thực hiện CBTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Ban hành: 01/04/2021 | Cập nhật: 12/04/2021