Công văn 626/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Di cư Quốc tế tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 626/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 626/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án do IOM tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2912/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án “Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam thông qua việc thiết lập một văn phòng thông tin di cư (MRC)” do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tài trợ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 107.533 USD, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện, phê duyệt, ký văn kiện Dự án và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ Lý TTg; các Vụ: KGVX, TH, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.