Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao
Số hiệu: 6250/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6250/VPCP-QHQT
V/v Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2707/BNG-LT ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Đại sứ Indonesia xin đến chào xã giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao, thời gian cụ thể thông báo sau.

2. Giao Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, c Lãnh đạo tham dự và bố trí phiên dịch phục vụ cuộc tiếp.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thu xếp vào thời điểm phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3. Các Bộ: Công Thương, Y tế, Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung, cử Lãnh đạo tham dự cuộc tiếp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xu
ân Thành,
Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, Cục QT;
-
Lưu: VT, QHQT(2)GT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.