Công văn 625/TTg-KTN điều chỉnh khối lượng, tiến độ và dự toán kinh phí 2 Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý
Số hiệu: 625/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/TTg-KTN
V/v điều chỉnh khối lượng, tiến độ và dự toán kinh phí 2 Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 4733/BTNMT-KH ngày 15 tháng 12 năm 2011 và số 1182/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 19 tháng 4 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4762/BTC-HCSN ngày 10 tháng 4 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 09/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2012) về việc điều chỉnh khối lượng, tiến độ và dự toán kinh phí 2 Dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh khối lượng bay chụp cảnh thuộc Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng kết quả sản phẩm của Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước khi thực hiện triển khai Dự án xây dựng mô hình số độ cao chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu) theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí.

2. Cho phép kéo dài thời hạn kết thúc 02 Dự án: Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước và Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1:2000, 1:5000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh khối lượng, dự toán kinh phí theo chế độ tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với khối lượng công việc của 02 Dự án nêu trên theo tiến độ được phê duyệt.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chi tiết khối lượng công việc và kinh phí điều chỉnh của 2 dự án trên cơ sở thẩm định của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.