Công văn 6243/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Số hiệu: 6243/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6243/VPCP-CN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Về đề nghcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 90/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định (Dự án), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.