Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
Số hiệu: 6224/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6224/VPCP-CN
V/v áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 7350/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8497/BGTVT-CQLXD ngày 17 tháng 8 năm 2021), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4931/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 8 năm 2021) về áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KH&
ĐT, XD, TC, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NN;
- Lưu: VT,CN(2)LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục