Công văn 6222/BKHĐT-TH năm 2021 về rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6222/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6222/BKHĐT-TH
V/v rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

1. Khẩn trương thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo quy định, gửi trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2021.

2. Trước khi giao kế hoạch đu tư vốn ngân sách trung ương hằng năm, thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bảo đảm vốn ngân sách trung ương trong quyết định chủ trương/đầu tư của dự án phải phù hợp với mức vốn được giao trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung các hồ sơ cần thiết (nếu có); bố trí vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và bổ sung phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt cho các dự án khởi công mới có tính kết nối, liên vùng để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư (Chi tiết danh mục dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; cần bổ sung vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tại Phụ lục Ia, Ib kèm theo văn bản); gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính các Quyết định điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phvà Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vn ngân sách nhà nước của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trường hợp phát hiện các dự án thuộc các Phụ lục kèm theo văn bản này chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị thu hồi số vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021.

3. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định tại Nghị quyết s29/2021/QH15 của Quốc hội (chi tiết danh mục dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục IIa, IIb kèm theo văn bản).

Đnghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

(danh sách kèm theo);
- Lưu VT
, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH

ĐƠN VNHẬN VĂN BẢN THÔNG BÁO GỬI BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC DỰ ÁN TRONG KHOẠCH ĐTC TRUNG HẠN 2021-2025

(Chỉ lưu hành nội bộ - phục vụ công tác phát hành văn bản)

Đơn vị: Triệu đng

TT

Bộ, ngành, địa phương

Văn bản

Phụ lục chia tách theo đơn vị

Bộ đầy đủ (9 bộ đầy đ+ 1 bộ ĐP)

 

TNG SỐ

 

 

 

A

Các đơn vị ngoài Bộ (nhận Bộ đầy đã gồm lời và toàn bộ các Phụ lục kèm theo)

4

 

4

 

Thủ tướng Chính phủ

1

 

1

 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

1

 

1

 

Văn phòng Chính phủ

1

 

1

 

Bộ Tài chính

1

 

1

B

Bộ, cơ quan trung ương và đa phương

 

 

 

 

Bộ, cơ quan trung ương

28

Gửi riêng PL

1 bộ TW

1

Văn phòng Quốc hội

1

x

 

2

Văn phòng Trung ương Đảng

1

x

 

3

Tòa án nhân dân tối cao

1

x

 

4

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1

x

 

5

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

1

x

 

6

Bộ Tư pháp

1

x

 

7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1

x

 

8

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

x

 

9

Bộ Công thương

1

x

 

10

Bộ Giao thông vận tải

1

x

 

11

Bộ Thông tin và Truyền thông

1

x

 

12

Bộ Khoa học và Công nghệ

1

x

 

13

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

x

 

14

Bộ Y tế

1

x

 

15

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

1

x

 

16

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

1

x

 

17

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

x

 

18

Thanh tra Chính ph

1

x

 

19

Ủy ban dân tộc

1

x

 

20

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1

x

 

21

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1

x

 

22

Đài tiếng nói Việt Nam

1

x

 

23

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

1

x

 

24

Đại học Quốc gia Hà Nội

1

x

 

25

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1

x

 

26

Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

1

x

 

27

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1

x

 

28

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

1

x

 

 

Địa phương (UBND; Sở KHĐT)

124

Gửi riêng PL

2 bộ ĐP

1

Hà Giang

2

x

 

2

Tuyên Quang

2

x

 

3

Cao Bằng

2

x

 

4

Lạng Sơn

2

x

 

5

Lào Cai

2

x

 

6

Yên Bái

2

x

 

7

Thái Nguyên

2

x

 

8

Bắc Cạn

2

x

 

9

Phú Thọ

2

x

 

10

Bắc Giang

2

x

 

11

Hòa Bình

2

x

 

12

Sơn La

2

x

 

13

Lai Châu

2

x

 

14

Điện Biên

2

x

 

15

Thành phố Hà Nội

2

x

 

16

Thành phố Hải Phòng

2

x

 

17

Hi Dương

2

x

 

18

Hưng Yên

2

x

 

19

Vĩnh Phúc

2

x

 

20

Bc Ninh

2

x

 

21

Hà Nam

2

x

 

22

Nam Định

2

x

 

23

Ninh Bình

2

x

 

24

Thái Bình

2

x

 

25

Thanh Hóa

2

x

 

26

Nghệ An

2

x

 

27

Hà Tĩnh

2

x

 

28

Qung Bình

2

x

 

29

Qung Trị

2

x

 

30

Thừa Thiên - Huế

2

x

 

31

Thành ph Đà Nng

2

x

 

32

Quảng Nam

2

x

 

33

Qung Ngãi

2

x

 

34

Bình Định

2

x

 

35

Phú Yên

2

x

 

36

Khánh Hòa

2

x

 

37

Ninh Thuận

2

x

 

38

Bình Thuận

2

x

 

39

Đc Lắk

2

x

 

40

Đắc Nông

2

x

 

41

Gia Lai

2

x

 

42

Kon Tum

2

x

 

43

Lâm Đồng

2

x

 

44

Thành phố Hồ Chí Minh

2

x

 

45

Đồng Nai

2

x

 

46

Bình Dương

2

x

 

47

Bình Phước

2

x

 

48

Tây Ninh

2

x

 

49

Bà Rịa-Vũng Tàu

2

x

 

50

Long An

2

x

 

51

Tiền Giang

2

x

 

52

Bến Tre

2

x

 

53

Trà Vinh

2

x

 

54

Vĩnh Long

2

x

 

55

Cần Thơ

2

x

 

56

Hậu Giang

2

x

 

57

Sóc Trăng

2

x

 

58

An Giang

2

x

 

59

Đồng Tháp

2

x

 

60

Kiên Giang

2

x

 

61

Bạc Liêu

2

x

 

62

Cà Mau

2

x

 

C

Các đơn vị thuộc Bộ

17

 

4

1

Lãnh đạo Bộ

5

 

Gửi scan sau

2

Cục Phát trin HTX

1

 

1 bộ chia

3

Vụ THKTQD

1

 

2

4

Vụ KTĐP&LT

1

 

1 bộ chia (UBDT và ĐP)

5

Vụ LĐVX

1

 

1 bộ chia

6

Vụ KHGDTNMT

1

 

1 bộ chia

7

Vụ QPAN

1

 

1 bộ chia

8

Vụ KTNN

1

 

1 bộ chia

9

Vụ KTCN

1

 

1 bộ chia

10

Vụ KCHT&ĐT

1

 

1 bộ chia

11

Vụ TCTT

1

 

1 bộ chia

12

Vụ KTĐN

1

 

1

13

Trung tâm tin học

1

 

Gửi scan sau