Công văn 6195/VPCP-KTTH năm 2021 về sản xuất và cung ứng phân bón
Số hiệu: 6195/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6195/VPCP-KTTH
V/v sản xuất và cung ứng phân bón

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét báo cáo và kiến nghị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại văn bản số 1392/HCVN-KHKD ngày 30 tháng 8 năm 2021 về tình hình sản xuất và cung ứng phân bón, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu nội dung báo cáo, đề xuất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại văn bản số 1392/HCVN-KHKD ngày 30 tháng 8 năm 2021 (bản chụp kèm theo), theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, chủ động thực hiện các giải pháp, kiến nghị liên quan theo quy định, bảo đảm bình ổn giá phân bón và cân đối cung cầu tại thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành (để b/c);
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Cao Lục; các Vụ: TH, TKBT, NN, CN;
- Lưu: VT, KTTH (2b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.