Công văn 6181/BTC-CST năm 2012 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dự án Trung tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế - kế hoạch Viêng Chăn
Số hiệu: 6181/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6181/BTC-CST
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665

Trả lời văn bản số 1000/CV-TC665-BTC ngày 27/10/2011 của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Trung tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế - kế hoạch Viêng Chăn tại Lào, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn công trình xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài và của doanh nghiệp chế xuất thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu".

Theo điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: "Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất; …".

Theo đoạn cuối Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC thì: thời điểm xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, Phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2002 Công ty Thành An 665 là nhà thầu được Tổng công ty Thành An giao nhiệm vụ xây dựng công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế - kế hoạch Viêng Chăn tại Lào, đã có: biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng năm 2004, biên bản kiểm tra xác nhận hoàn thành bảo hành năm 2007 và Tổng công ty Thành An đã có quyết toán với chủ đầu tư là Ban quản lý công trình xây dựng Trung tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế - kế hoạch tại Viêng Chăn thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam năm 2007, thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Việt Nam để phục vụ hoạt động thi công công trình doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện khác theo quy định.

Trường hợp năm 2007 Công ty Thành An 665 đã khai doanh thu và tính thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài nói trên nhưng chưa lập hóa đơn thuế GTGT thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với việc xuất hóa đơn chưa đúng thời điểm.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế, TCT;
- Lưu: VT, Vụ CST

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi