Công văn 6128/BNN-KTHT năm 2016 góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 6128/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6128/BNN-KTHT
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016­-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương tiến hành nghiên cứu, xây dựng “Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Để có cơ sở trình Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) trước ngày 15/8/2015 để tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KTHT. (120b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.