Công văn 6117/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Số hiệu: 6117/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6117/VPCP-KTN
V/v chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về PPP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5241/BKHĐT-QLĐT ngày 06 tháng 7 năm 2016) về chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý chủ trương kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.