Công văn 6072/BKHĐT-PC năm 2021 hướng dẫn áp dụng danh mục ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6072/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6072/BKHĐT-PC
V/v hướng dẫn áp dụng danh mục ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 4272/TCHQ-TXNK ngày 01/09/2021 của Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng danh mục ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 131 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo hướng áp dụng Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư (phụ lục II) và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (phụ lục III) từ ngày 01/01/2021.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, PC
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Đoàn

 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư Ban hành: 26/03/2021 | Cập nhật: 26/03/2021