Công văn 6045/BKHĐT-QLQH năm 2021 về cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6045/BKHĐT-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6045/BKHĐT-QLQH
V/v cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, đang hoàn thiện Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Để phục vụ cho việc vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt hoặc quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành quy định tại điểm b khoản 4 Điều 40 Nghị định 37/2019/NĐ-CP, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

3. Để hỗ trợ trong việc lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Trong quá trình phối hợp thực hiện xin liên hệ về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (qua chuyên viên Đỗ Thị Bảo Ngọc, điện thoại: 080 44614; 0962331527).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ THKTQD; Vụ GS&TĐĐT; Cục QLĐT; Cục QLĐKKD; Cục ĐTNN; TCTK; VCL (để phối hợp thực hiện);
- Trung tâm Tin học (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, QLQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN

 

Các B

1

Bộ Công Thương

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Bộ Giao thông vận tải

5

Bộ Xây dựng

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

10

Bộ Y tế

11

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Bộ Tài chính

13

Bộ Công an

14

Bộ Quốc phòng

15

Bộ Tư pháp

 

63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương