Công văn 6010/VPCP-QHQT năm 2016 không mua xe ô tô trong dự án sử dụng vốn ODA
Số hiệu: 6010/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6010/VPCP-QHQT
V/v không mua xe ô tô trong các dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tiếp theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 ca Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Danh Mục Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Luxembourg, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không đề xuất mua xe cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.