Công văn 6002/VPCP-QHQT năm 2016 điều chỉnh Hiệp định vay vốn WB để sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Số hiệu: 6002/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6002/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định vay vốn WB để sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4600/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2016 vĐiều chỉnh Hiệp định vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đ sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi; ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 8687/BTC-QLN ngày 27 tháng 6 năm 2016), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4758/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 6 năm 2016), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản s 4342/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 6 năm 2016), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị sử dụng vốn dư 59,26 triệu USD để bổ sung hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh, cống chui và nút giao trong khuôn khổ Dự án “Đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi”: Bộ Giao thông vận tải báo cáo cụ thể về nội dung các hạng Mục dự kiến đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

2. Về kiến nghị sử dụng 15 triệu USD cho việc chuẩn bị các dự án vay vốn WB tương lai: đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan về việc tận dụng và sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả nhất, phù hợp quy định hiện hành.

3. Về kiến nghị sử dụng 10 triệu USD để thực hiện thiết kế kỹ thuật cho Hp phần 1 đoạn 36 km hợp phần 1 từ Dầu Giây đến Xuân Lộc của Dự án “Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết”:

- Các Bộ: Giao thông vận tải và Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về Dự án đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết;

- Bộ Giao thông vận tải xác định rõ hình thức đầu tư phù hợp cho Dự án đường cao tc Du Giây - Phan Thiết trong bi cảnh không còn ngun IDA cho Dự án, thống nhất vi các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TCTy Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.