Công văn 600/TTg-KTN chuyển một phần đất khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh thành đất khu công nghiệp
Số hiệu: 600/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/TTg-KTN
V/v: Chuyển một phần đất KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh thành đất KCN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1443/UBND-CNN ngày 03 tháng 4 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2976/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 5 năm 2012) về việc chuyển một phần đất khu chế xuất Tân Thuận thành đất khu công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển phần diện tích 38,88 ha đất của khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh thành đất khu công nghiệp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, các cơ quan liên quan của Thành phố và chủ đầu tư khu chế xuất Tân Thuận thực hiện việc chuyển đổi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
 Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCX&CN TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (20).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.