Công văn 5972/VPCP-KTTH năm 2016 về miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABG5
Số hiệu: 5972/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5972/VPCP-KTTH
V/v miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABG5

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công an, Ngoại giao;
- y ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đ nghị của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch (Công văn s 2133/BVHTTDL-TCTDTT ngày 08 tháng 6 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số 8719/BTC-CST ngày 28 tháng 6 năm 2016) về việc miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho cá nhân tham dự ABG5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý miễn lệ phí thị thực nhập cảnh Việt Nam cho cá nhân tham dự Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG5) tổ chức tại thành phố Đà Nng trong thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2016. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện (Công văn này thay thế Công văn số 5875/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp