Công văn 5705/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg
Số hiệu: 5705/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á - Thái Bình Dương.
(Đ/c: Công ty DHL - VNPT, 17 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 38/2017/CAPEC VN ngày 09/8/2017 của Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á - Thái Bình Dương (CAPEC) vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg .

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2017 thì hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyn phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư số 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015.

2. Về mã loại hình khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg theo loại hình nhập kinh doanh tại Chi cục Hải quan cửa khu nhập thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A11; trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A12.

3. Về kiến nghị công nhận Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh là Chi cục Hải quan cửa khu.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ thì khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan ngoài cửa khẩu. Ghi nhận ý kiến đề xuất của CAPEC, Tổng cục Hải quan đã đề xuất bổ sung nội dung về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cụ thể: “Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyn phát nhanh nằm trong quy hoạch khu vực sân bay quốc tế theo quy định” vào trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được ban hành, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị Quý Hiệp hội căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Hàng hóa không thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Xem nội dung VB
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Hàng hóa không thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Xem nội dung VB
Điều 8. Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu

Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu là địa điểm cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan hoặc giám sát hải quan hoặc kiểm soát hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan, bao gồm:
...
2. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu sự giám sát, kiểm soát hải quan; khu thương mại tự do, khu chế xuất; trụ sở, kho hàng của doanh nghiệp chế xuất; khu vực ưu đãi hải quan khác; khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB