Công văn 5675/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý nợ thuế
Số hiệu: 5675/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5675/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2045/HQHCM-TXNK ngày 12/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp nợ thuế của 02 Công ty: Công ty TNHH Xương Ngọc (dưới đây gọi là Công ty Xương Ngọc) và Công ty TNHH phát triển thương mại Phú Phát (dưới đây gọi là Công ty Phú Phát) đã giải thể, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động: “Doanh nghiệp chm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp.

Khoản 3 Điều 20 Chương III Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định thì: “... Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và cơ quan Hi quan (nếu có hoạt động xuất, nhập khẩu) trước khi chm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

- Đối với Công ty Xương Ngọc: Tiếp tục truy tìm chủ sở hữu của Công ty để thu hồi đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với Công ty Phú Phát: Tiếp tục thực hiện điểm b công văn số 1966/TXNK-DTQLT ngày 06/6/2017 về làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh để làm rõ thủ tục đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho Công ty Phú Phát và có văn bản báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) về nội dung đã làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK- DTQLT - Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

 

Điều 54. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
...
3. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp.

Xem nội dung VB
Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Điều 20. Trách nhiệm của người nộp thuế
...
3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai báo các thông tin thay đổi của mình cho cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo đúng quy định. Đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và cơ quan Hải quan (nếu có hoạt động xuất, nhập khẩu) trước khi chấm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.