Công văn 56619/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 56619/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56619/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam
(Đ/c: P1108 tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh - Q. Đống Đa - Hà Nội)
MST: 0104811193

Trả lời công văn số 02/2017/CV-HSKV ngày 04/7/2017 của Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

đ.6) Đi với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam có quy định về việc hỗ trợ tiền học phí học chương trình ACCA - Kế toán công chứng Anh Quốc từ ngày 01/01/2017 cho các nhân viên của Công ty để nâng cao trình độ phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên thì khoản chi trả hộ tiền đào tạo Công ty chuyển khoản trực tiếp cho nơi đào tạo (hóa đơn chứng từ Trung tâm đào tạo phát hành cho Công ty) không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn