Công văn 56317/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế
Số hiệu: 56317/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56317/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần lắp máy
(Địa chỉ: số 70 Phố Thượng Thụy, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội
MST: 0100906101)

Trả lời công văn số 261/CV-TCKT ngày 25/07/2017 của Công ty Cổ phần lắp máy (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị giải đáp chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 111 Chương V Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 quy định về vốn trong công ty cổ phần như sau:

"Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;..."

- Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn như sau:

"Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP , các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:...

3. Thu nhập từ đầu tư vốn...

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần lắp máy quyết định giảm vốn điều lệ thì công ty phải thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Việc xác định nguồn hình thành phần vốn góp hoàn trả không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội.

Trường hợp khi hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông mà phát sinh phần tăng thêm của giá trị vốn góp so với số vốn góp ban đầu thì phần tăng thêm này thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần lắp máy liên hệ với Phòng kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần lắp máy được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn